DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 26.12.2012 09:49:15 

Kidarmy - vojenská historie 1939 - 1945

řády a předpisy
řády a předpisy...
 
 
Pěchotní cvičební řád Rudé armády 1938
 
Cvičební  řád pěchoty 1938
Část druhá.
Jednotlivý voják
 
 
Základní povely vojáka beze zbraně
25. Stoj spatný se provádí z povelu „STANOVIS“ (“СТАНОВИСЬ”) nebo „SMIRNO“( “СМИРНО”).Podle tohoto povelu : postavit se zpříma, podpatky spojit , špičky bot rozevřít z osy na šířku chodidla nebo pažby, kolena se narovnají, ale nenapínají, ruce volně spuštěné, palce z boku uprostřed beder,ostatní prsty polosevřené a dotýkají se beder, lokty stažené zpět, hledět přímo před sebe.
Postoj : břicho zatažené,prsa vypnuta, hlava držena zpříma, stát bez napětí a připraven k dalšímu dění. Za povelu „SMIRNO“( “СМИРНО”).se stojí klidně a bez pohybu. (obr.1)
26. Po povelu „VOLNO“ (s“ВОЛЬНО”)s e postaví uvolněně,nehýbe se z místa a nezmírňuje pozornost. Po povelu „OPRAVITSJA“( “ОПРАВИТЬСЯ”) upraví výstroj a oděv, nehýbe se z místa. Kouřit, mluvit a pohybovat se může jen s  povolením velitele.Povely na místě.
27. Povely na místě se spojují s  povely : „Napra-VO“,“Poloborota napravo“, „Nale-VO“, „Poloborota nalevo“, „Kru-GOM“ (“Напра-BО”, “Полоборота напра-ВО”, “Нале-ВО”, “Полоборота нале-ВО”, “Кру-ГОМ”) .
Povely se  vykonávají : „Napra-VO“ a Na městě oborota na právo  – na pravém podpatku a levou nohu přisunout, „Nale-vo“ a „ Na městě oborota n ”, Na levo„ na levém podpatku a pravou nohu přisunout.
Obrat se vykonává na dvě doby: nejprve otočka, zachovat správnou polohu trupu, potom přisunout nejkratší cestou odstávající zadní nohu. Při obratu se drží ruce volně, netisknou se k bedrům.
28. Z povelu „LOŽIS“ (“ЛОЖИСЬ”)  , „ oborota na mjestě – na –právo“ , současně vystrčit pravou nohu na půl kroku vpřed, rychle poklesnout na levou stranu do kleku , postupně opíraje se o levou dlaň a loket klesnout do lehu v patřičném směru .
29. Z povelu „VSTAŤ“ (“ВСТАТЬ”) spojit nohy, položit se plně na zem , obě ruce přitáhnout na úroveň ramen a opíraje se o ruce nadzdvihnout se , současně předkročit levou nohou o krok vpřed , vztyčit se a přitáhnout pravou nohu k levé.
30. Při povelu „SMIRNO“ (“СМИРНО” ) rychle a neslyšně zaujmout polohu základního postoje. Totéž se provádí i při jakýchkoliv jiných povelech , jestliže jim předcházel povel „VOLNO“( “ВОЛЬНО”).
 
31. Uvítání na místě .  Při uvítání na místě se voják obrátí k vítané osobě , postaví se klidně a hledí na ní, případně k ní otočí hlavu. Má li pokrývku hlavy, přiloží pravou ruku od zápěstí k prstům k pravé straně kozáky ( spodní okraj čelního štítku „ tak, aby prsty byly spojeny, dlaň v přímce s nadloktím lehce obrácená ven a loket v linii ramene. (obr.2.) .
Cviky za pohybu
32. Pohyb se provádí krokem nebo klusem a začíná se zpravidla levou nohou.
33. Krok bývá pořadový a pochodový (строевой и походный ).
Pořadový krok se používá při slavnostním pochodu, při vítání a přistupování k náčelnictvu s hlášením.
Pochodový krok se používá ve všech ostatních případech.
 
34. Pohyb krokem se začíná z povelu „ Šágom – MARŠ“ (“Шагом — МАРШ”).
Z předběžného povelu se tělo  lehne nahne kupředu, zachovává stálou rovnováhu, z výkonného povelu začíná pohyb celým krokem, přitom :
a)     Pro pohyb pořadovým krokem – nohu špičkou protaženou vpřed a dolů vytrčit ve směru pohybu a stavět ji na zem plnou plochou, současně posunout tělo kupředu, rukama konat rytmické pohyby : vpřed – pěst do výše přezky opasku a na vzdálenost dlaně od opasku a zpátky – zapažit na doraz v  ramením kloubu( při pravé noze levačkou, při levé noze pravačkou).   Obr. 3.
b)     Pro pohyb pochodovým krokem – vynášet nohu vpřed , nepropínat ji v koleni, nenatahovat špičku a nohu pokládat na zem jako při normální chůzi.
35.   Tempo pohybu pořadovým a pochodovým krokem - 120 kroků za minutu, při délce kroku 75 – 80 cm. Při pohybu do svahu, ve sněhu, v písku a čerstvé oranici se tempo pochodu krátí.
Zrychlený krok – 135 kroků za minutu při délce kroku 80 – 85 cm.
36. Pochod na místě je prováděn z povelu „ Na mjestě šágom – MARŠ“ (“На месте шагом — МАРШ”) . (Při cvičení „ Na mjestě . (“НА МЕСТЕ”).)
Podle tohoto povelu , ohýbat nohy v kolenou, zdvihat nahoru v tempu pochodu, špičky nespouštět, noha se staví plnou plochou , pokračovat v pohybu rukama.
Pro pohyb vpřed z „ Na mjestě „ se vychází z povelu na levou „ PRJAMO“ (“ПРЯМО”) , pravou nohou se dokončí další krok na místě , pohyb vpřed začíná levou nohou.
37. Pro zastavení pohybu se vydává povel „ bojec – STOJ“ (“Боец — СТОЙ”). Při předběžném povelu došlápnout tvrději a při výkonném povelu udělat další krok a přisunout nohu .
38. Pro změnu rychlosti pohybu se vydávají povely : „Šire – ŠAG“,   „ Koroče – ŠAG“, „ Čašče – ŠAG ( častější krok ) „ , „ Rje – ŽE“( ?) , „ Pol – ŠAGA ( půl krok ) “,   „ Polnyj – ŠAG ( plný krok )“ (“Шире — ШАГ”, “Короче — ШАГ”, “Чаще —ШАГ”, “Ре-ЖЕ”, “Пол-ШАГА”, “Полный - ШАГ”).
39. Pro pohyb klusem z místa se vydává povel : „Begom – MARŠ“ (“Бегом— МАРШ”).
Z předběžného povelu se trup lehce nakloní vpřed, ruce volně spustí podél beder, z výkonného povelu začne volný běh na levou nohu, tělo energicky vyrazí vpřed, chodidlo se staví na plnou plochu, ruce vykonávají přirozené rytmické pohyby.
Tempo klusu – do 180 kroků v minutě při délce kroku nejméně 1m .
Při přechodu z chůze do běhu se vydává povel „Begom – MARŠ“( “Бегом — МАРШ”).
Při přechodu z klusu do chůze se vydává povel „Šágom – MARŠ“( “Шагом — МАРШ”).
Podle tohoto povelu se udělají ještě dva kroky klusem a na levou nohu se přechází do kroku.
40. Při nutnosti zrychleného překonání důležité vzdálenosti se použije kombinovaný pohyb ( klus – krok).
Povely  v chodu
41. Povely v chodu  se vykonávají s instrukcemi : „Naprá-VO“ ( „Nale-VO“), „Poloborota nará-VO“, „Poloborota nale-VO“, „Krugom MARŠ“( “Haпpa-ВО” (“Нале-ВО”), “Полоборота напра-ВО” (“Полоборота нале-ВО”), “Кругом — МАРШ”).
Pro obrat Na prá-VO a (Na le-VO) a „Na mestě  oborot naprávo“ se povel vydává na pravou nohu . Z výkonného povelu se lervou nohou vykoná další krok, otočí se na špičce levé nohy, současně se zatáčkou vykročí pravá noha vpřed a začne pohyb v novém směru .
Pro obrat „Na lé_vo“ a „Na mjestě oborot na levo“ se povel vydává na levou nohu, z výkonného povelu pravá noha udělá další krok, obrátí se na špičce pravé nohy , vykročí levou nohou a začne pohyb novým směrem .
Pro obratu „ Kru-GOM“ se povel „MARŠ“ vydává na pravou nohu, podle tohoto povelu se další krok vykoná levačkou, vykročí pravou nohou na půl kroku vpřed postaví její špičku před levé chodidlo, obrítí se směrem na levé rameno , přisune nohu a pokračuje v pohybu vykročením levou nohou .
Obraty „ na právo“ , „ na mjestě- oborota na právo“,  Na ljévo“, „ na mjestě – oborota na ljévo“ při pohybu klusem se vykonávají z týchž instrukcí a směrnic jako při pohybu krokem .
42. Při pozdravu za pohybu bez čapky : v 5ti krokové vzdálenosti od zdravené osoby zdravící přechází do pořadového kroku, na tři kroky od zdraveného napřímí hlavu a otočí tvář ke zdravenému,zastaví pohyb rukama. Při nošení čapky na tři kroky od zdravené osoby k ní otočí hlavu a přiloží pravou ruku k čelnímu štítku , zastaví pohyb levou rukou. Projde okolo zdraveného přímo hleď , ostře spustí pravou ruku a obnoví přirozený pohyb levačkou. Pokračuje dál pochodovým krokem.
43. Za pohybu se cviky na povely „ Ložis“ provádí podle stejných instrukcí jako na „ mjestě“ (odd.28), cviky na povel „ Vstať“ podle instrukcí na obnovení pohybu ( odd.29).
  
Cvičení se zbraní
44. Stoj spatný se zbraní je stejný jako beze zbraně ( odd.25)
 
45. Zbraň „ u nogy“ se drží ve volně spuštěné pravé ruce , tak , aby pažba stála na zemi velou plochou botky a dotýkala se chodidla pravé nohy vnitřní stranou u špičky chodidla . Pravá ruka je volně spuštěná, palcem objímá pažbu a zbývající prsty položit přes řemen. ( obr4).
46. Z povelu „ LOŽIS“( “ЛОЖИСЬ”)  se provádí stejný cvik jako v odd.28 , pouze zbraň je v pohotovostní poloze pro vedení palby(obr.5) . Z povelu „VSTAŤ“ (“ВСТАТЬ”)  se provádí stejný cvik jako z odd.29, při vstávání se voják o zbraň neopírá .
 
 
47. Před povelem „ Na remeň“ puška spočívá ma botce kolby .
Puška se bere na řemen ve třech dobách po povelu „ Na re-MEŇ“ (“На ре-МЕНЬ”)
První doba : Zdvihne pušku ( neodtahuje ji od těla )před pravou nohou tak , aby řemen byl vytočený do leva a horní průřez pro řemen ve výši brady , levou rukou obejme pušku kolem pažby nad schránkou. (obr.6)
Druhá doba : Pravou rukou uchopí řemen mezi palcem a prsty a sjede rukou po řemenu do ůrovně průřezu řemene v pažbě. (obr. 7)
Třetí doba : Rychle přehodí pušku za rameno , levou rukou pustí pažbu a pravou rukou vypne řemen v úrovni hrudi , lehce přitiskne pušku loktem k tělu. (obr.8)
 
 
  
48. Z polohy „ Na remeň“ do polohy „ k  noge“ se cvik puškou provádí opět na tři doby po povelu „ K no-GE“ (“К но-ГЕ”) .
První doba : Pravou rukou pomocí řemenu posunout pažbu dopředu, levou rukou uchopit pušku pod řemenem ve žlábcích pažby a pušku lehce nadzdvihnout nahoru a zpátky z ramena.
Druhá doba : Shodit řemen z pravé ruky , levou spustit pušku přes rameno k pravému boku , pravou rukou pušku uchopit volně nad pod vrchní objímkou pažby. (obr.6)
Třetí doba : Levá ruka rychle připaží a pravá ruka plavně postaví pušku na zem v poloze „ k noge „ .
49. S ručním kulometem „ na remeň“ a „ k noge „ se provádí s týmiž instrukcemi jako s puškou .
50. Po povelu „ Na spi-NU“ (“ЗА СПИНУ”) se puška postaví na botku , sejme se bodák ( pokud je nasazený) , bodák se uloží do pouzdra a puška se podle vhodné možnosti přehodí řemenem přes levé rameno .
Z povelu „ K no - GE „ se z polohy „ na spinu „ zbraň sejme podle vhodné možnosti a postaví k noze.
Dále, je-li potřeba můžou následovat povely „ Štyk – PRIMKNUŤ“, „ Remeň – PODTJANUŤ“ , Курок - СНЯТЬ”(“Штык - ПРИМКНУТЬ”, “Ремень - ПОДТЯНУТЬ”, “Курок - СНЯТЬ”).
Poznámka : Při nošení rance se puška na spinu nanosí .
51: Ruční kulomet se ze spiny snímá stejně jako puška .
 
 
52. Puška se z polohy od nohy zdvihá na rámě na dvě doby z povelu „ Na plje – ČO“( “На пле-ЧО”)
První doba : Pravou rukou přeneseme pušku okolo těla k levému boku , obrácenou závěrem dopředu. Levá ruka zespodu podchytí pažbu tak , aby botka pažby ležela v dlani, palec zepředu a zbývající prsty sevřou konec pažby, puška se drží svisle k levému rameni , vnitřní bok pažby se dotýká levého bedra, loket pravé ruky je ve výši ramene . ( obr.10 )
Druhá doba : Lehce pustit pravou rukou pušku , levačkou ji rychle zdvihnout nahoru a položit nábojovou schránkou do prohlubně ramene tak , aby levá ruka od zápěstí k prstům nebyla níž než loket , současně pravou ruku energicky spustit ( připažit) a předloktí levé ruky přitisknout k boku . Pušku držím pažbou proti ramenu , nenaklání ji na hruď ani neodklání na stranu . ( obr.11)
Pro opravu špatné polohy pušky „ na plječu“ se vydávají tyto povely : „ Dověr nuť – PŘI-KLAD ( pažbu)“,
„ Priklad – V POLE“ , štyk – VYŠE“, „štyk – NIŽE“ (Довернуть — ПРИ-КЛАД”, “Приклад — В ПОЛЕ”, “Штык — ВЫШЕ”, “Штык — НИЖЕ) .
53. Puška „ k noge „ z povelu „ na plječo“ se provádí na tři doby po povelu „ K – NOGE“ .
První doba : Rychle spustit ruku s puškou na plnou délku , obejmout prsty pravé ruky pušku nad hledím .
Druhá doba : Přenést pravou rukou pušku dolů k pravé noze a přidržovat ji levačkou u vrchní objímky pažby ve výši pasu , přidržet pušku u pravé nohy tak aby botka pažby byla v linii se špičkou nohy , nepokládat na zem .
Druhá doba : Vrátit levou ruku zpět a pravou rukou pušku plavně spustit na zem .
Poznámka : S puškou bez bodáku a ručním kulometem se pohyb „ na plječo“ nevykonává . Ve stoji při povelu „ na plječo „ se puška bez bodáku a ruční kulomet berou „ na remeň“ .
53. Do polohy „ K noge „ se puška z polohy „ Na plječo“ staví ve třech dobách .
První doba :  Rychle spustit ruku s puškou na plnou délku , obejmout při tom pušku pravou rukou nad hledím .
Druhá doba :  Přenést úpravou rukou pušku k pravé noze a přidržovat ji levačkou u vrchní objímky ve výši pasu, postavit ji podél pravé nohy tak , aby pažby byla spodní hranou v linii se špičkou nohy, nepokládat na zem .
Třetí doba : Levou ruku vrátit na místo a pravou postavit pušku na zem.
Poznámka : S puškou bez bodáku a kulometem se cvik „ Na plječo“ neprovádí. V takovém případě se při tomto povelu bere zbraň „Na remeň“ .
54. Při přechodu s puškou z pozice „ Na plječo“ do pozice „ Na ruku “ se cvik provádí z povelu „ Na ru – KU“, podávaným na levou nohu :
a) pokračuje v pohybu , vykročí pravou nohou, s dalším krokem levé spustí levou rukou pušku dolů na doraz, současně pravá ruka obejme pušku okolo pažby u spouště,
b) udělat ještě jeden krok pravou nohou a při kroku levou rychle přenese pravou rukou pušku k pravému boku, podchytit pušku levačkou u spodní objímky, přitisknout pažbu k pravému boku u pasu, pravý loket v linii ramena a bodák do výše brady. (obr.12)
55. Přeložení pušky z pozice „ Na ruku „ do polohy „ Na plječo“  za pohybu je prováděno z povelu „ Na plječo „ velenému na levou nohu.
a) pokračuje v pohybu , pravou nohou ještě další krok a při levé noze vztyčí pušku levou rukou nahoru vlevo na sebe, pravou rukou otáčí pušku závěrem k tělu a staví ji na dlaň spuštěné levé ruky .
b) vykročí pravou nohou, při kroku levou nohou pušku naplno pokládá na rameno a ostře stahuje pravou ruku .
 
56. Úkon „ Na ruku „ se používá pouze při pohybu slavnostním pochodem .
57. Při pohybu se zbraní „ Na plječo“  na povel „ Stoj“ se vykoná další krok vpřed, přistaví se noha a puška se spustí do polohy „ K noge „ bez povelu .
58. Cviky se zbraní na místě i se zbraní za pohybu se vykonávají podle stejných směrnic a instrukcí jako cviky beze zbraně. Při obratu se zbraní „ U nogy“ se z předběžného povelu nadzdvihne zbraň o 3 – 4 cm , bodák ( ústí zbraně ) se přitáhne k ramenu, vykoná se obrat ( otočka ) s přistavením nohy , zbraň se plavně spustí k zemi .
59. Při chůzi ( pohybu ) se zbraní u nohy se z předběžného povelu nadzdvihne zbraň o 3 – 4 cm, a přitiskne k boku . Levá ruka beze zbraně při pohybu vykonává přirozené pohyby. Při klusu se zbraň drží v lehce pokrčené ruce tak , aby její dolní část nevyčnívala příliš dopředu.
 
 
60. Z povelu „ VOLNO“ se jde volným krokem , ale poloha zbraně se nemění .
61. Při přivítání se zbraní za pohybu:
a) V poloze zbraně „ U nogy“ , Na plječo“ , Na remeň“ – procházet pochodovým krokem , otočit hlavu stranou k vítané osobě a pokračovat volně v pohybu rukou.
b) v poloze zbraně „ Na spinu „ – zdravit tak jak uvedeno v odd.42 .
62. U vítání při jízdě na koni, stroji  nebo na povozu  se zdraví :
a) na stroji a povozu ( mimo řidiče a spolujezdce ) otočit hlavu směrem k vítané osobě a přiložit pravou ruku k čelnímu štítku nebo okraji čapky.
b) na koni – trup se narovná , hlava otočí k vítané osobě a pravá ruka se přiloží k čelnímu štítku nebo okraji čapky.
 
63. Při hlášení , nebo obracení se k náčelníkovi vně budovy se přibližovat pochodovým krokem , zastavovat na poslední tři volné kroky , s posledním krokem přiložit pravou ruku k čelnímu štítku a stáhnout ji současně s přistavením nohy . Hlášení ( přibližně ) : „ Soudruhu poručíku , rudoarmějec Sidorov se dostavil na váš rozkaz“
(“Товарищ лейтенант, красноармеец Сидоров по вашему приказанию явился”.)
Zakončiv hlášení a po obdržení povolení k odchodu přiloží ruku k čelnímu štítku , neoddáluje jí, vykoná obrat vzad a s prvním krokem ruku ostře spustí .
Při příchodu k náčelníkovi s „ Na plječo“ pušku postaví do polohy „ K noge“ . Po povolení k odchodu vezme pušku opět „ Na plječo“ a provede obrat a odchod.
Oslovení náčelníka je možné až po povelu „ Volno“.
 
Přískoky
64. Přískoků se užívá pro urychlené zdolání ohrožené oblasti pod palbou nepřítele.
Pro přískoky se užívá povelů ( přibližně) : „Petrov, , přeběhnout k zeleným keřům – VPŘED ( V perjod)“ .
Po tomto povelu si voják rozvrhne trasu pohybu , možné úkryty pro přestávky v přískocích, nabije pušku a upraví hledí , odjistí , rychle vyskočí , prudce vyrazí během do krytu na zvoleném místě . Při sledování trasy přískoku nepřítelem , nebo jeho palbě  se může přemístit o několik metrů.
Délka přískoků záleží na oblasti , palbě nepřítele a síle vojáka a počítá se v délce 15 – 40 metrů.
Pro přískoky s ručním kulometem je nutno předběžně vybít kulomet levačkou se uchopí socha kulometu a přitiskne dlaň ze spodu .
65. Při přískoku zpátky nebo stranou voják zaléhá tváří k nepříteli a je v pohotovosti pro vedení palby.
Pro přískok se v takovém případě dává povel ( přibližně) „ vpravo za val cesty – Klusem (“Вправо за насыпь дороги — БЕГОМ”) „.
66. Pohyb přikrčením se užívá pro zdolání oblastí s nedostatečným krytím ( tráva , příkop, křoví)z povelu ( přibližně ) „ Z příkopu přikrčením – VPŘED (“По канаве пригнувшись — ВПЕРЕД”) „.
Při pohybu přikrčením se lehce přikrčí trup a trochu nakloní dopředu , neohýbá se v kříži pohybuje se klusem .
Plazení
67. Plazení se provádí z lehu na bříše nebo i ze skrčení na všech čtyřech
Plazení z lehu : voják před zahájením pohybu leží , rozložený na zemi , nezdvihá hlavu, pravicí drží řemen pušky u samého vrchní uchycení , puška spočívá vně těla u nadloktí . Z povelu ( přibližně) : Ivanov přeleze křoví – VPŘED (“Иванов, переползти в кусты — ВПЕРЕД”)“ : ohnout jednu nohu v koleni , přitáhnout ji co možná nejvíce vpřed, koleno obrátí ven , vysune před ruku na straně pokrčené nohy, opírá se o dlaň ruky , vzepře se špičkou ohnuté nohy do země , a současně násilně posune tělo vpřed , neodtrhuje ho ale od země , úkon opakuje s druhou nohou a ukou . ( obr.13)
 
 
Při plazení z polohy na čtyřech klečí na kolenou  , opírá se o lokty a předloktí pušku drží za řemen ve stejné poloze jako při plížení na břiše .(obr.14).
Odplazení se vykonává stejně jako plazení na břiše nebo na čtyřech , ale couváním , tváří k nepříteli .
Pře zahájením plazení i odplazení je třeba vyhlédnout si vhodné úkryty za kterými je možné se nadzdvihnout .
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ROZKAZ

národního komisaře obrany Svazu SSR  No227

28 července 1942 r .

Moskva

 

Nepřítel vrhá na frontu stále nové síly a nepovažuje žádné ztráty za dost velké, dere se vpřed, rve se  do hloubky Sovětského Svazu, zabírá nové prostory, pustoší a ničí naše města i vesnice, rabuje, loupí a vraždí sovětské obyvatelstvo.  Boje se vedou v okolí Voroneže, na Donu, jižně u Severního Kavkazu.  Němečtí okupanti trhají  Stalingrad, rvou se k Volze a chtějí za každou cenu uchvátit Kubáň, Severní Kavkaz s jejich naftovým  i chlébovým bohatstvím.  Nepřítel už uchvátil Vorošilovgrad, Starobelsk, Rosoš, Kupjansk, Valujki, Novočerkassk, Rostov- na- Donu, polovinu Voroneže.  Část vojsk Jižního frontu, jdoucí za panikáři nechala Rostov i Novočerkassk bez vážného odporu a  bez příkazu z Moskvy a pokryla své zástavy znamením hanby.

Obyvatelstvo naší země, vždy s láskou i úctou vzhlížející k Rudé Armádě, začíná pociťovat rozčarovávat k ní, přestávají ji věřit a mnozí ji proklínají  za to, že dává náš národ pod jho německých  utlačovatelů  a sama utíká na východ.

Někteří neuvědomělí lidé na frontě se utěšují  hovorem  o tom, že jsme schopni i nadále ustupovat východně, protože ve vnitrozemí je mnoha  teritorií, velká  území, mnoho obyvatel i to že obilí  bude ve vnitrozemí vždy hojně. Tímto  chtějí omluvit svoje hanebné chování na frontě.  Ale takové uvažování je naskrz zkreslené a lživé, prospěšné pouze našim nepřátelům.

Každý velitel, každý rudoarmějec i politický pracovník musí pochopit, že naše prostředky nejsou bez hranic. Území Sovětského Svazu  není  poušť  ale  lid - dělníci, rolníci, inteligence, naši otcové i matky, ženy, bratři, děti.  Území SSSR, které uchvátil  a hodlá uchvátit nepřítel - to je chléb a další potraviny pro armádu a týl, kov a palivo pro průmysl, továrny, závody zásobující armádu vybavením a zbraněmi, železem.  Po ztrátě Ukrajiny, Běloruska, Pobaltí, Donbasu i jiných oblastí v tuzemsku jsme přišli o velké území, zůstalo nám o hodně méně lidí, obilí, kovu, závodů, továren.  Ztratili jsme více než 70 miliónů obyvatel, víc nežli 80 milión pudů obilí ročně a víc než 10 milión tun kovu ročně.  Nad Němci již nemáme převahu v lidských ani materiálních zdrojích.  Ustupovat dále  znamená zahubit sebe a zahubit přitom naši Vlast. Každá další píď země kterou necháme nepříteli mu bude všemožně napomáhat a oslabovat naši obranyschopnost a  Vlast.

Proto je nutné už v počátcích zamezovat řeči o tom, že máme  možnost stále ustupovat, že v tuzemsku jsou velká a bohatá území , , kde je mnoho vsí , osad a potravin. Takové úvahy jsou lživé a škodlivé,  oslabují nás a posilují nepřítele, jelikož nepřestaneme-li ustupovat , zůstaneme bez obilí, bez paliva, bez kovu, bez surovin, bez továren a závodů, bez železnic.

 

Z tohoto vyplývá, že je načase skončit ústup.

 

Ani krok zpět !

 

 Takové je nyní naše hlavní heslo.

Je třeba vytrvale, do posledních kapek krve bránit každou pozici, každý metr sovětského území, zachytávat se za každý trs sovětské země i hájit jí  do posledních možností.

Naše vlast prodělává těžké dny. Musíme se zastavit  a potom odrazit  a rozdrtit nepřítele ať to stojí cokoliv .  Němci nejsou tak silní jak se zdá se panikářům.  Napínají poslední síly.  Vydržet jich úder nyní - to znamená zajistit si vítězství v budoucnosti

Můžeme vydržet úder a potom odrazit nepřítele na západ?  Ano, můžeme, jelikož naše továrny i závody v týlu pracují nyní naplno a naši frontu zásobují  stálei více a více aeroplány, tanky, dělostřelectvem, minomety.

 

 

Co nám však chybí?

 

 Chybí nám disciplína v rotách, plucích, divizích, v tankový částech, leteckých eskadrách.  V tomto je nyní náš hlavní nedostatek.  Musíme stanovit v naší armádě nekompromisní pořádek a železnou disciplínu  pokud chceme udržet postavení a ubránit svou Vlast.

 

Nemůžeme dále trpět velitele, komisaře, politické pracovníky, oddíly a jednotky  které  svévolně opouštějí bitevní pozici.  Nelze více trpět to, kdy velitelé, komisaři a političtí pracovníci připustí, aby několik panikářů  určovalo průběh událostí na bojiště, aby strhávali k  ústupu ostatní vojáky a přenechávali frontovou linii  nepříteli.

Panikáře a zbabělce likvidovat namístě.

 Od nynějška je disciplina podřízena tvrdým zákonům pro každého velitele, rudoarmejce, politického pracovníka a je třeba prosadit nařízení - ani krok zpátky bez příkazu vrchního velení.

Velitelé rot, praporů, pluků, divizí, odpovědní komisaři a političtí pracovníci ustupující z bojových pozic bez rozkazu vyššího velení jsou zrádci Vlasti. S takovými veliteli i politruky je třeba zacházet jako se zrádci . Taková je výzva  Vlasti.

Splnit ten rozkaz znamená ubránit naši půdu, zachrání Vlast, vyhubit a porazit nenáviděného  nepřítele.

Za vlastního zimního ústupu pod tlakem Rudé  Armády, kdy v německém vojsku upadala morálka  Němci pro obnovení disciplíny sami přijali některá drastická opatření  vedoucí k dobrým výsledkům. Zformovali 100 trestných oddílů z vojáků kteří porušili disciplínu v důsledku zbabělosti a nespolehlivosti, odveleli je na nejtěžší ůseky fronty a přinutili je vykoupit vinu vlastní krví . Dále vytvořili 10 trestných praporů z bývalých velitelů kteří v minulosti zbaběle porušili disciplínu , odebrali jim řády a vyznamenání , odveleli je na ještě nebezpečnější frontové úseky a donutili je vlastní krví vykoupit své hříchy. Nakonec vytvořili zvláštní uzávěrové oddíly , umístili je za nespolehlivé divize a přikázali jim na místě střílet panikáře a zbabělce v případě že samovolně opustí svá postavení a pokusí se vzdát. Je známé že díky těmto opatření nyní němečtí vojáci bojují lépe nežli v zimě. A také vidíme že německá vojska mají nyní dobrou disciplínu a vysokou morálku i když nemají před sebou tak vysoké cíle jako je obrana vlasti, ale jen jediný cíl , drancovat a pokořit cizí zemi . Přitom naše vojska, která se snaží ubránit svou hanobenou Vlast jsou málo disciplinovaná a stíhá je porážka za porážkou. Není tedy zapotřebí a čas poučit se v tomto případě u našich nepřátel, jako se učili  v minulosti  naši předkové?  U nepřítele  se poučili a  potom nad ním zvítězili? Já se domnívám, že je třeba.

 

 

 VRCHNÍ VELENÍ RUDÉ ARMÁDY PŘIKAZUJE :

 

1.    Vojenským radám frontů a hlavně velitelům frontů:

a) bezpodmínečně ve vojsku likvidovat nálady vedoucí k ústupům a   železnou  rukou zamezit  propagaci o tom, že jsme schopni anebo  musíme údajně ustupovat i nadále východně, že takovéto ústupy  nám nebudou  na škodu;

 

b) bezpodmínečně odvolat z funkce a poslat na Vrchní velení, které je odevzdá vojenskému soudu velitele armád, kteří dopustili svévolný ústup vojsko ze svěřených  pozic bez příkazu velení frontu;

 

c) zformovat v oblastech frontů od 1 do 3 (podle situace) trestné prapory (z 800 lidí), kam budou odesíláni střední a vyšší velitelé , stejně jako odpovědní političtí pracovníci všech druhů vojsk, provinivší se  porušením  disciplíny,  zbabělostí nebo nespolehlivostí a postavit je na nejtěžší úseky fronty, aby jim byla dána možnost odčinit krví zločiny  proti Vlasti.

 

 

2. Vojenským radám  armád a především velitelům armád:

a)    bezpodmínečně odvolat z funkcí velitele a komisaře zborů a divizí, kteří dopustili svévolný ústup  vojsk ze svěřených  pozic bez příkazu velení armády a poslat je vojenské radě frontu  pro předání k  vojenskému soudu;

 

b) zformovat v oblasti armády 3- 5 dobře vyzbrojených  zadržovacích  oddílů ( 200 lidí v každém), postavit je bezprostředně v týlu nespolehlivých divizí a nařidit jim  v případě paniky i chaotického ústupu částí divize odstřelit  namístě panikáře a zbabělce a tím pomoci čestným bojovníkům divize splnit svou povinnost vůči Vlasti;

 

c) zformovat v rozmezí armády od 5 do 10 (podle situace) trestných rot (od 150 do 200 lidí v každé), tam posílat obyčejné vojáky a poddůstojníky provinivší se porušováním disciplíny a zbabělostí nebo ústupem a  postavit je  na nejtěžší úseky  armád a dát jim tak možnosti odčinit krví zločiny vůči Vlasti.

 

 

3.  Velitelům a komisařům zborů a divizí;

a) bezpodmínečně odvolat z funkcí velitele a komisaře pluků a praporů , kteří dopustili svévolný ústup jednotek  bez příkazu velitele zboru  nebo divize, odebrat jim  řády a vyznamenání a poslat je k  vojenské radě frontu pro předání k  vojenskému soudu:

 

b) poskytovat veškerou pomoc a podporu zadržovacím jednotkám armády v případě nutnosti upevnění pořádku a disciplíny v jednotkách.

 

Rozkaz přečíst ve všech rotách, eskadrách, bateriích, jednotkách a štábech.

 

Lidový komisař obrany

J.STALIN